خط آزاد » علی عرفانی

این دسته از تحسین های ِ مافیایی.

در زیر بسیاری از نوشته ها نوشته می شود: "خیلی خوب بود، بعد از مدت ها یک کار خوب خواندم"
اما این مدت براستی کدام مدت است؟ آیا این مدت همان مدتی ست که ما خود را در متن های ِ دیگر غرق کرده ایم، یا نه، مدتی ست که به واقع دور از متن ها سپری کرده ایم؟ آیا این تحسین از آن دسته از مزخرف ترین تحسین های ِ ضمیمه متن شونده نیست که خود را برای بالا بردن متن ها آماده می کند، اما در واقع، متن را از پله هایی که سعی در بالا رفتن از آن ها داشته است، پایین می آورد؟

ادامه مطلب »

تماس